Dorpsfilm uit 1966 op DVD

Een screenshot uit de te verschijnen dorpsfilm: Opeinde in het jaar 1966.

Een screenshot uit de te verschijnen dorpsfilm: Opeinde in het jaar 1966.

De Histoaryske Feriening werkt momenteel aan het gereed maken van een DVD met daarop een dorpsfilm uit 1966. In de jaren ‘60 en ‘70 maakte Johan Adolfs bijna 150 van zulke dorpsfilms in Friesland. Opeinde was aan de beurt in 1966. In deze dorpsfilm laat Adolfs’ camera een groot deel van het ‘Oude Opeinde’ zien. Een bijzondere kijk op Opeinde en haar bewoners, bijna 50 jaar geleden.

Tijdens twee bijeenkomsten van de HFDP in januari werd de film aan bijna 250 belangstellenden getoond en kon men de film op DVD’s bestellen via een inschrijflijst, kosten €8,50 per stuk. Dat kan nog steeds door een email te sturen naar bestuur@hfdepein.nl met daarin in elk geval uw naam, adres en het aantal af te nemen DVD’s.

Update: de HFDP hoopt de DVD’s in het najaar te kunnen verspreiden, bij voorbaat dank voor uw geduld. De betaling geschiedt op het moment van bezorging.

De HFDP is jarig!

Afgelopen zaterdag was het precies 365 dagen geleden dat de Histoaryske Feriening De Pein werd opgericht. Op vrijdag 19 april 2013, een frisse lentedag met overdag zon en aan het einde van de middag enkele buien, ondertekende het oprichtingsbestuur de oprichtingsakte bij notariskantoor Aangenaam in Drachten. Eén jaar later heeft de vereniging al ruim honderd leden, een aantal activiteiten georganiseerd en veel, heel veel inspiratie en energie om het komende jaar op de gelegde basis voort te bouwen. Zo zijn er meerdere activiteiten in voorbereiding, werkt het bestuur aan een beleidsplan en wordt er achter de schermen al het nodige onderzocht door verscheidene werkgroepen. Op naar een historisch verantwoord tweede levensjaar!

Opeinder dorpskade blijft!

'Us doarpskade moat bliuwe' - april 2013, foto door Jan Benus

‘Us doarpskade moat bliuwe’ – april 2013, foto door Jan Benus

Misschien herinnert u het zich nog, het knalgele spandoek met daarop de tekst ‘ûs doarpskade moat bliuwe!’ dat vorig jaar tijdens de Turfrace langs het kanaal was geplaatst. Het was een protestuiting van de Histoaryske Feriening tegen het plan van de gemeente om de in slechte staat verkerende kade te slopen en te vervangen door een talud. Bekijk hier het bericht dat hierover destijds in de Drachtster Courant stond. In de afgelopen week verscheen er goed nieuws: het dorpsbelang maakte bekend dat de gemeente afziet van sloop en de kademuur behouden blijft!

Een opsteker voor de jonge HFDP, die als één van haar doelstelling het bewaken van materiële en immateriële erfgoed in het dorp ziet. De dorpskade is industrieel erfgoed bij uitstek. Na het handmatig uitgraven van het Opeinder kanaal aan het einde van de 19e eeuw werd er in 1913 een nieuwe zuivelfabriek gebouwd aan de Iendrachtssingel. Omstreeks diezelfde tijd werd ook de kade aangelegd. Het kanaal heeft ervoor gezorgd dat het agrarisch buurtschapje een streekverzorgend dorp werd. Voorzitter Geke van Boekel-Bergsma: ‘De functie van kade als laad en losplaats is daarbij van essentieel belang is geweest. De kade is daarom heel wat meer dan een toevallige verharding langs een vaart. Het maakt een onmisbaar deel uit van de Opeinder cultuurhistorie. Daarom moet de kade behouden blijven”.

Het gewijzigde plan dat voorziet in het opkappen van de passantenkade moet formeel nog langs de Provincie voor een vergunning. De uitvoering lijkt dan te kunnen beginnen in het najaar van 2014. Wanneer de kade eenmaal gereed is zal deze op gepaste wijze onthuld worden, waarbij de HFDP een belangrijke bijdrage gaat leveren. We houden u op de hoogte!

Versterking bestuur op eerste ALV

Op maandag 31 maart vond de allereerste algemene ledenvergadering van de Histoaryske Feriening De Pein plaats in dorpshuis De Wringe. Het oprichtingsbestuur deed verslag van het oprichtingsjaar van de vereniging, 2013. Een jaar waarin veel van de fundamenten werden gelegd waarop in de nabije toekomst een bloeiende en actieve historische vereniging kan gaan verrijzen. Ook werd er teruggekeken op de eerste formele activiteit van de HFDP aan het begin van dit jaar: de twee succesvolle vertoningen van de dorpsfilm uit 1966 waarop in totaal zo’n 250 mensen afkwamen.

Een sfeerimpressie van de eerste ledenvergadering van de HFDP op 31 maart j.l.

Een sfeerimpressie van de eerste ledenvergadering van de HFDP op 31 maart j.l.

Natuurlijk kwamen ook de financiële zaken aan bod en aan het einde van de bijeenkomst werd de website officieel onthuld. Het zittend bestuur werd daarnaast officieel gekozen door de vergadering. Ten opzichte van het oprichtingsbestuur waren er enkele wijzigingen in de besturende bemanning. Wessel van Vliet was vanwege studieredenen niet herkiesbaar. Het bestuur werd aangevuld in de persoon van Peinders Evert Meijer en Sjouke van de Heide. Beiden veel succes de komende tijd!

Sjoerd de Boer vertelt op de ledenvergadering over genealogie

Sjoerd de Boer vertelt op de ledenvergadering over genealogie

De vergadering werd afgesloten met een boeiende lezing door Sjoerd de Boer. Sjoerd vertelde over de ins en outs van genealogie. En dan niet alleen wat dat woord betekent, maar ook hoe stamboomonderzoek in z’n werk gaat en hoe je als beginnend geïnteresseerde je weg vindt in die wereld van de archieven. Binnenkort wordt er op deze website een speciale pagina ingericht over genealogie, met daarop onder andere Sjoerd z’n bruikbare uitleg. Ook werd er geopperd om genealogie-inloopavonden te organiseren. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

De notulen van de ALV worden te zijner tijd aan de leden kenbaar gemaakt in de eerstvolgende nieuwsbrief.