Nieuwsbrief nummer 10 (en 9) online!

De HFDP-nieuwsbrief van september ’17 – de tiende sinds het oprichtingsjaar – is vorige week naar de leden verstuurd. Ook online is deze nu in te zien, net als nr. 9 (mei 2017). Ga daarvoor naar de pagina Nieuwsbrieven. Veel leesplezier!

Project Kademonument: bedankt voor uw stem!

De Rabobank Clubkas Campagne heeft met 124 stemmen een bedrag van € 620,00 opgebracht voor de Histoaryske Feriening De Pein voor ‘project Kademonument’. Een bijzonder verrassend resultaat waar de vereniging heel blij mee is. Hartelijk dank aan de stemmers!

Project Kademonument

Op de voorjaarsledenvergadering van 27 maart j.l. hebben de aanwezige leden de hierboven afgebeelde ontwerpschets van Anne Woudwijk kunnen aanschouwen. Het is een beeldhouwwerk met zuivelmotieven die een plek zou moeten krijgen op de kade van de voormalige zuivelfabriek in Opeinde. Het bestuur is al enige jaren bezig om voldoende financiële middelen te verwerven. Met het bedrag dat nu is opgehaald is de financiële haalbaarheid en daarmee de realisatie een flinke stap dichterbij gekomen.

Stand van zaken

Over het kadeproject kunnen we u nog het volgende mededelen. Omdat het een bouwwerk is, dient hier o.a. ook een z.g. omgevingsvergunning voor te worden aangevraagd. Voor een deel van de werkzaamheden hebben zich al leden / vrijwilligers aangeboden te willen helpen. Zo wil Jentje Steegstra het project op technisch en administratief vlak ondersteunen en heeft Mink Visser het nodige tekenwerk op zich genomen en is Max Veenstra straks bij de uitvoering betrokken.

Uw stem voor het kade-monument?

Aan HFDP-leden en belangstellenden die onze vereniging een warm hart toedragen:

Leden van de Rabobank Drachten Friesland Oost,  hebben bericht gehad,
dat ze van 13 t/m 27 juni  maximaal 5 stemmen mogen uitbrengen op clubs
van uw keuze voor een financiële bijdrage.
Histoaryske Feriening De Pein is een van deze clubs en zal uw bijdrage
gebruiken voor het realiseren van het kade-monument.

Laat uw stem niet verloren gaan!

Bij voorbaat dank,

Het bestuur van HF de Pein

Woensdag 10 mei: ‘Stoomcursus Historie’

Achtergrondfoto: in de les bij master Sinnema, Openbare Lagere School, halverwege de 20e eeuw

In samenwerking met Dorpsbelang Opeinde en Historische Kring De Tike organiseert Histoaryske Feriening De Pein de  “Stoomcursus Historie”.

Op woensdagavond 10 mei  komen de heren Johan Steendam en Ids de Jong van Tresoar, om 20.00 uur naar dorpshuis De Wringe. Zij presenteren een luchtig programma met vijf onderdelen:

  • Een kort verhaal over de geschiedenis van Friesland.
  • Een korte verhaal over de geschiedenis van Opeinde en omstreken.
  • Een historisch filmpje uit het Fries Film Archief.
  • Een verwijzing naar de collecties van Tresoar.
  • Een quiz, waarmee de deelnemers hun kennis over dorp en streek kunnen toetsen.

Na afloop krijgt iedereen het Certificaat Klaar voor KH2018.
Een ieder is welkom en de toegang is vrij!