Lezing ‘skûtsjes, schippers en de vrachtvaart onder zeil’

Op maandag 2 oktober komt ‘zeilkundige’ dhr. Age Veldboom (Earnewâld) een lezing verzorgen. Het onderwerp is ‘skûtsjes, schippers en de vrachtvaart onder zeil’. Ook de vervoerde producten en de logistiek in Friesland in de eerste helft van de vorige eeuw komt dan aan de orde. Er zijn dan ook oude materialen uit het skûtsjemuseum te bezichtigen. Al met al lijkt dit (weer) een boeiende avond te worden, graag tot 2 oktober!

 

Aanvang 20.00 uur / Dorpshuis De Wringe / Leden HFDP: toegang gratis / Niet leden: €2,50 (incl. koffie/thee).

Nieuwsbrief nummer 10 (en 9) online!

De HFDP-nieuwsbrief van september ’17 – de tiende sinds het oprichtingsjaar – is vorige week naar de leden verstuurd. Ook online is deze nu in te zien, net als nr. 9 (mei 2017). Ga daarvoor naar de pagina Nieuwsbrieven. Veel leesplezier!

Project Kademonument: bedankt voor uw stem!

De Rabobank Clubkas Campagne heeft met 124 stemmen een bedrag van € 620,00 opgebracht voor de Histoaryske Feriening De Pein voor ‘project Kademonument’. Een bijzonder verrassend resultaat waar de vereniging heel blij mee is. Hartelijk dank aan de stemmers!

Project Kademonument

Op de voorjaarsledenvergadering van 27 maart j.l. hebben de aanwezige leden de hierboven afgebeelde ontwerpschets van Anne Woudwijk kunnen aanschouwen. Het is een beeldhouwwerk met zuivelmotieven die een plek zou moeten krijgen op de kade van de voormalige zuivelfabriek in Opeinde. Het bestuur is al enige jaren bezig om voldoende financiële middelen te verwerven. Met het bedrag dat nu is opgehaald is de financiële haalbaarheid en daarmee de realisatie een flinke stap dichterbij gekomen.

Stand van zaken

Over het kadeproject kunnen we u nog het volgende mededelen. Omdat het een bouwwerk is, dient hier o.a. ook een z.g. omgevingsvergunning voor te worden aangevraagd. Voor een deel van de werkzaamheden hebben zich al leden / vrijwilligers aangeboden te willen helpen. Zo wil Jentje Steegstra het project op technisch en administratief vlak ondersteunen en heeft Mink Visser het nodige tekenwerk op zich genomen en is Max Veenstra straks bij de uitvoering betrokken.

Uw stem voor het kade-monument?

Aan HFDP-leden en belangstellenden die onze vereniging een warm hart toedragen:

Leden van de Rabobank Drachten Friesland Oost,  hebben bericht gehad,
dat ze van 13 t/m 27 juni  maximaal 5 stemmen mogen uitbrengen op clubs
van uw keuze voor een financiële bijdrage.
Histoaryske Feriening De Pein is een van deze clubs en zal uw bijdrage
gebruiken voor het realiseren van het kade-monument.

Laat uw stem niet verloren gaan!

Bij voorbaat dank,

Het bestuur van HF de Pein