Wegwijzer #10 – Wijtze Brandsmaloane

In de rwijtze-brandsmaloaneubriek ‘Wegwijzer’ wordt een straatnaam in Opeinde onder de loep genomen. De laatste aflevering dateert alweer van bijna één jaar geleden, toen we de man naar wie de Dokter Siebingasingel genoemd is portretteerden. Nu is de Wijtze Brandsmaloane, een straat in de nieuwbouwwijk westelijk van het Opeinder Kanaal, aan de beurt. De aanleiding is de vraag die we binnenkregen van dhr. Klaas van der Schuit: ‘Wie was deze persoon en van wanneer tot wanneer leefde hij?’. We gaan voor het antwoord terug naar de tijd waarin de herenboeren de scepter zwaaiden in de agrarische samenleving in deze streek.

Wijtze Brandsma op 29 augustus 1972. Met dank aan Jelle Reitsma voor het doorspelen van deze foto!

Wijtze Brandsma op 29 augustus 1972. Met dank aan Jelle Reitsma voor het doorspelen van deze foto!

Vanouds was de landbouw de belangrijkste bedrijfstak in de gemeente. Die gewichtige rol kwam niet alleen naar voren in economisch opzicht, maar ook in het maatschappelijk leven. Opeinde is hierop geen uitzondering geweest. Ook hier hebben, vooral in de vorige eeuw, enkele herenboeren flinke invloed gehad op het wel en wee in het dorp. Eén daarvan was de familie Brandsma. Vader Hedzer en later zoon Wijtze hadden veel mensen in losse en vaste dienst. Wijtze Brandsma beheerde twee boerderijen. Hij had de belangstelling en de tijd om actief te zijn buiten het boerenbedrijf. Zo zat hij in het bestuur van een enkele waterschappen, zoals “De Hoogewarren” en “Het Zwartveen”, van de Zuivelfabriek, van de Boerenleenbank en de Oranjevereniging en vormde W.H. Brandsma een steunpilaar van de Hervormde gemeente Opeinde. Maar liefst dertig jaar lang, van 1931 tot 1962 was hij lid van de gemeenteraad van Smallingerland, voor de Christelijk-Historische Unie (de CHU: één van de voorlopers van het hedendaagse CDA). Wijtze Hedzers Brandsma werd geboren in het jaar 1896 en overleed in 1974, op de leeftijd van 77 jaar.

Deze tekst is gebaseerd op een Breeduit-column van Peter Terpstra.

Verslag: drukbezocht drieluik op 7 november

Topdrukte voor de HFDP op maandag 7 november. ’s-Middags waren we te gast bij de Ouderensoos in de Wok. Gewapend met foto’s, filmpjes en mooie verhalen zijn de jongere ouderen en oudere jongeren weer helemaal bijgepraat over vroeger. De oh’s en ah’s en “bin ik dat no” waren niet van de lucht. Een leuke middag.

Lijkt het u wat wanneer de HFDP ook een keer bij uw vereniging langs komt: Neem contact op met onze secretaris Sjouke van der Heide en het wordt in overleg geregeld!

Vollopende zaal in De Wringe.

Vollopende zaal in De Wringe.

Na de middag kwam de maandagavond. Eerst een vroegertje, want al om 19.00 uur begon de najaars- ledenvergadering van HFDP. De ruim twintig aanwezige leden maakten het bestuur niet lastig. Of misschien juist wel; niet zozeer door heftige oppositie, nee, het is eerder de stilte die weinig opleverde, omdat men het unaniem eens was met de gepresenteerde stukken. De ledenvergadering was daarmee ook keurig op tijd afgelopen.

Namens het bestuur van de Histoaryske Feriening bedankt Geke spreker Henk de Vries, directeur It Fryske Gea.

Namens het bestuur van de Histoaryske Feriening bedankt Geke spreker Henk de Vries, directeur It Fryske Gea.

Ruim baan voor de heer Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea. Het aantal aanwezigen in de grote zaal van de Wringe was bijkans verdubbeld. En degenen die niet aanwezig waren hebben een prachtig avond gemist.  Onze deskundige spreker was bijna niet te stoppen met zijn enthousiaste en interessante verhalen over It Fryske Gea en ús fryske gea, ons friese landschap. Er was nog een beetje tijd over voor  vragen uit de zaal, de zogenaamde ‘Pein-punten’, waarvan het toekomstig natuurbeheer in de (eventuele) Peinder Mieden de hoofdschotel vormde. Een schotel die niet gaar genoeg is om opgediend te worden.

Zo’n topdrukte doen we het voor!

7 november: lezing over It Fryske Gea

Op maandag 7 november 2016 zal Henk de Vries, directeur van natuur-beschermingsorganisatie It Fryske Gea, in woord en beeld vertellen over de bescherming en het beheer van het Friese landschap. De Vries komt uit Drachtster Compagnie, staat sinds 2011 aan het roer van It Fryske Gea en is opgeleid als landschapsecoloog. Kortom, een veelbelovende avond over de actualiteit van natuur en landschap in Friesland.

Waar: Dorpshuis De Wringe.

Hoe laat: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Entree: gratis voor HFDP-leden, €3 voor niet-leden (inclusief twee keer koffie of thee).

Graag tot ziens op maandagavond 7 november!

Voorafgaand aan de lezing, om 19.00 uur, vindt de najaarsledenvergadering van de Histoaryske Feriening De Pein plaats. Leden hebben per post en/of email een uitnodiging en agenda toegestuurd gekregen.

Verslag: inloopmiddag smaakt naar meer!

Het was een drukte van belang, zaterdagmiddag 22 oktober 2016 in onze tijdelijke verenigingskamer op Kommisjewei 161. Onze speciale gast Evert Kramer uit Leeuwarden, oud-conservator archeologie van het Fries Museum, is drie uur lang op plezierige wijze beziggehouden.

Op zo’n middag wordt het helder dat een behoorlijk aantal Peinders of met het blote oog of geholpen door een metaaldetector op omgeploegde weilanden of bouwplaatsen naar oudheden speurt en dat er dorpsbewoners zijn die goed kunnen bewaren.

Tussen kunst en kitsch? Daar leek het soms wel op. Deskundige Evert Kramer bestudeert de meegebrachte vondsten.

Tussen kunst en kitsch? Daar had het de bewuste middag soms veel van weg. Deskundige Evert Kramer bestudeert de meegebrachte vondsten.

Wat alzo voorbij kwam? Prachtige zee-egels, vergroeid met een stuk vuursteen en minstens 200 miljoen jaar oud.  Keien in allerlei maten en vormen, door het ijs uit Scandinavië hier achtergelaten tijdens de voorlaatste ijstijd en gevormd of geslepen door dat ijs of later water. Pijpenkoppen, groot en klein, waarvan we nu weten dat de kleintjes het oudst zijn, simpelweg omdat de tabak toen bijna niet te betalen was

Onze deskundige had het er de hele middag druk mee. Met opbouwend kritische blikken werden de op tafel liggende objecten beoordeeld en zoveel mogelijk voorzien van commentaar, waarbij de kwinkslag niet ontbrak.

Maar niet alleen vinders of bewaarders kwamen langs; ook andere belangstellenden gaven acte de présence. Voor foto’s, met een vraag of gewoon zomaar. Kortom, een nuttige en gezellige middag, met dank aan de 22 bezoekers en vooral aan Evert Kramer!

Voor het thuis even zoekgeraakte ridderspoor en andere oudheden-met-een-vraagteken komt er wellicht volgend jaar een herkansing. Goed bewaren dus.

>>> Bekijk hier een foto-impressie van de inloopmiddag <<<