Cultuurhistorisch jaar 2017 – najaarskalender

Het cultuurhistorische jaar 2017 staat in onze gemeente in het teken van het thema ‘Roerige Tijden’. De uitleg hierbij is de volgende:

Het cultuurhistorisch jaar 2017 is alweer het zesde op rij dat Smelne’s Erfskip en gemeente organiseren. Bij het zoeken naar een thema is geprobeerd aansluiting te vinden bij Dada en De Stijl waarvoor in 2017 veel aandacht is. Het tegendraadse dat terugkomt in beide stromingen was aanleiding om te onderzoeken hoe tegendraads Smallingerland in het verleden was. De aanwezige onrust, de opstand het verzet en de veranderingen waren aanleiding om het jaar de titel ‘Roerige tiden yn Smellingerlân’ te geven.

Bron: www.smallingerland.nl

De cultuurhistorische stichting in Smallingerland – Smelne’s Erfskip – heeft een overzicht gemaakt van de activiteiten in het restant van het cultuurhistorische jaar, die in de verschillende dorpen worden georganiseerd. Van lezingen en concerten tot een busexcursie en een discussieavond.

Via deze link kunt u het activiteitenoverzicht raadplegen.

Lezing ‘skûtsjes, schippers en de vrachtvaart onder zeil’

Op maandag 2 oktober komt ‘zeilkundige’ dhr. Age Veldboom (Earnewâld) een lezing verzorgen. Het onderwerp is ‘skûtsjes, schippers en de vrachtvaart onder zeil’. Ook de vervoerde producten en de logistiek in Friesland in de eerste helft van de vorige eeuw komt dan aan de orde. Er zijn dan ook oude materialen uit het skûtsjemuseum te bezichtigen. Al met al lijkt dit (weer) een boeiende avond te worden, graag tot 2 oktober!

 

Aanvang 20.00 uur / Dorpshuis De Wringe / Leden HFDP: toegang gratis / Niet leden: €2,50 (incl. koffie/thee).

Nieuwsbrief nummer 10 (en 9) online!

De HFDP-nieuwsbrief van september ’17 – de tiende sinds het oprichtingsjaar – is vorige week naar de leden verstuurd. Ook online is deze nu in te zien, net als nr. 9 (mei 2017). Ga daarvoor naar de pagina Nieuwsbrieven. Veel leesplezier!

Project Kademonument: bedankt voor uw stem!

De Rabobank Clubkas Campagne heeft met 124 stemmen een bedrag van € 620,00 opgebracht voor de Histoaryske Feriening De Pein voor ‘project Kademonument’. Een bijzonder verrassend resultaat waar de vereniging heel blij mee is. Hartelijk dank aan de stemmers!

Project Kademonument

Op de voorjaarsledenvergadering van 27 maart j.l. hebben de aanwezige leden de hierboven afgebeelde ontwerpschets van Anne Woudwijk kunnen aanschouwen. Het is een beeldhouwwerk met zuivelmotieven die een plek zou moeten krijgen op de kade van de voormalige zuivelfabriek in Opeinde. Het bestuur is al enige jaren bezig om voldoende financiële middelen te verwerven. Met het bedrag dat nu is opgehaald is de financiële haalbaarheid en daarmee de realisatie een flinke stap dichterbij gekomen.

Stand van zaken

Over het kadeproject kunnen we u nog het volgende mededelen. Omdat het een bouwwerk is, dient hier o.a. ook een z.g. omgevingsvergunning voor te worden aangevraagd. Voor een deel van de werkzaamheden hebben zich al leden / vrijwilligers aangeboden te willen helpen. Zo wil Jentje Steegstra het project op technisch en administratief vlak ondersteunen en heeft Mink Visser het nodige tekenwerk op zich genomen en is Max Veenstra straks bij de uitvoering betrokken.