Tag: Betinkingskommisje

Terugblik op de dodenherdenking van 2016

In grut tal minsken, âlder én jonger, hat tsjuge west fan in passende betinking fan de slachtoffers fan de Twadde Wrâldkriich, wylst ek omtinken jûn is oan de Nieuw Guinea-militairen. De foarsitter fan de Betinkingskommisje De Pein, Henk Postma, hie syn taspraak ynrjochte op it lanlike tema “De vrijheid omarmd”.  Yn syn yn it Nederlânsk …

Continue reading

Opeinde herdenkt slachtoffers WWII

De Pein hat grut yn getal en op weardige wize omtinken jûn oan ús slachtoffers fan de Twadde Wrâldkriich. Earst hawwe de âldste groepen fan It Maitiidslibben en de Bernebrêge, lykas wênst ienris yn de fiif jier, blommen lein by de grêven fan de trije Ingelske militairen op it begraafplak Nijtap. Om healwei achten hienen …

Continue reading

Activiteiten op 4 en 5 mei

Op 4 mei – de dag van de dodenherdenking – organiseert de ‘Betinkingskommisje’ zoals elk jaar de herdenkingsdienst bij het monument aan de Reinder de Vriessingel. Lees daarover hier meer. Op 5 mei vieren we 70 jaar bevrijding. Op die dag worden een aantal bevrijdingsritten georganiseerd in de regio, waarvan er één langs en door …

Continue reading

13 april: Arjen Bosgraaf over ’70 jaar bevrijding’

Op 14 april is het 70 jaar geleden dat Opeinde is bevrijd. Aan de herdenking daarvan schenken de Histoaryske Feriening De Pein en de Betinkingskommisje De Pein 1940-1945 gezamenlijk aandacht, en wel als volgt. Op maandagavond 13 april 2015 om 21.00 uur geeft historicus Arjen Bosgraaf (Oudega Sm.) een lezing in dorpshuis De Wringe, na …

Continue reading