Tag: Betinkingskommisje

‘Dat wy yn frede foar rjocht en frijdom weitsje!’

Betinking 4 maaie 2014 Op dy sneintejûn 4 maaie betocht De Pein op passende wize de doarpsgenoaten dy’t yn de Twadde Wrâldkriich it libben lieten en de yn ús doarpsgebiet omkommen befrijers. De betinkingstaspraak fan Gryt Mulder-Jansma, foarsitter fan de ‘Betinkingskommisje De Pein 1940-45’, hie as reade tried it landlike tema: VRIJHEID GEEFT JE DOOR …

Continue reading