Terug naar Vereniging

Over de HFDP

Sinds 19 april 2013 is Opeinde een vereniging rijker. De Histoaryske Feriening De Pein is er voor alle mensen met belangstelling voor de historie van Opeinde en omgeving. De vereniging verzamelt en bewerkt bijvoorbeeld foto’s, dia’s, films, knipsels en archiefstukken over het dorp van vroeger tot nu. Leden van de  vereniging kunnen bezig zijn met stamboomonderzoek, de geschiedenis van gebouwen, wegen, waterwegen of ons landschap. Daarnaast worden er uiteenlopende activiteiten georganiseerd rondom geschiedkundige onderwerpen.

Doelen

De historische vereniging van Opeinde heeft de volgende vier doelen:

  • Het bevorderen van de belangstelling voor, de kennis van en het onderzoek naar de historie van het dorp.
  • Het verzamelen en archiveren van historische documenten, geschriften, foto’s, bewegend beeld en voorwerpen.
  • Waken over het Opeinder erfgoed, zowel materieel als immaterieel.
  • Een ontmoetingsplek vormen voor iedereen die zich op wat voor manier dan ook aangetrokken voelt tot de historie van Opeinde.

De HFDP probeert deze doelen te bereiken door onder andere het organiseren van activiteiten als lezingen, cursussen, excursies, tentoonstellingen en bijeenkomsten. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan het opstarten van werkgroepen, van waaruit onderzoek naar verschillende onderwerpen kan worden gedaan.

Beleidsdocumenten

Met ingang van de tweede ledenvergadering in het bestaan van de HFDP, gehouden op 24 november 2014, beschikt de Histoaryske Feriening over zowel een beleidsplan, huishoudelijk reglement als een activiteitenplan. Het beleidsplan wordt telkens vastgesteld voor een periode van ongeveer 3 jaar, terwijl het activiteitenplan wordt jaarlijks geactualiseerd.

Beleidsplan 2020 – 2024 (vastgesteld 18 nov 2019 incl update d.d. 21 nov 2022): klik hier.

Huishoudelijk Reglement (vastgesteld 24 nov 2014): klik hier.

Activiteitenplan 2023 (versie 13-mei-2023): klik hier.

Ook het meest recente financiële jaaroverzicht is ter verantwoording in te zien: klik hier.

Statuten

De grondslagen van de vereniging zijn vastgesteld in de statuten. Opvallend hierin is het vierde artikel, dat stelt dat de vereniging streeft naar tweetaligheid, aangezien ook de Friese taal tot het culturele erfgoed kan worden gerekend. Dat luidt in het Fries als volgt:

Om’t de Fryske taal heart ta it kulturele erfguod, ek fan De Pein, stribbet de histoaryske feriening De Pein nei twataligens.

Daarnaast blijkt uit de statuten (artikel 12, punt 5) het beloningsbeleid van de HFDP:

Een bestuurslid ontvangt geen beloning voor het uitoefenen van de bestuurstaak.

De verenigingsstatuten: HFDP statuten – april 2013

Verenigingsgegevens

De Histoaryske Feriening De Pein is opgericht op vrijdag 19 april 2013.

De HFDP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 57773289.

Het rekeningnummer (IBAN) van de Histoaryske Feriening is ‘NL46RABO 0108 4700 59’  ten name van ‘Histoaryske Feriening De Pein.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) ofwel het fiscaal nummer van de HFDP is 852730445.